Nieuws

Metamorfozeproject goedgekeurd

28 december 2011

Twee Urker vissers, 1936.

Twee Urker vissers, 1936. Door: Willy van der Most

Alle rechten voorbehouden

Conservering en digitalisering van Archief Rijksdienst ter Uitvoering van de Zuiderzeesteunwet
Op 1 december 2011 heeft de beoordelingscommissie Metamorfoze in het nieuwe traject Archieven en Bijzondere Collecties het projectvoorstel conservering Archief Rijksdienst Uitvoering Zuiderzeesteunwet (1925-1975) van Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad goedgekeurd.

Het archief van de Zuiderzeesteunwet is één van de meest interessante collecties van Nieuw Land. In totaal beslaat het archief 153 strekkende meter, zijnde ongeveer 15.000 dossiers van personen behorende tot de kustbevolking van de voormalige Zuiderzee. Het gaat om personen die aanspraak konden maken op een tegemoetkoming vanwege financieel verlies door afsluiting van de Zuiderzee. De dossiers geven inzicht in de leefomstandigheden van de Zuiderzeevissers voor en na de afsluiting van de Zuiderzee, en laten de gevolgen zien van de economische crisis in de jaren dertig en de uitvoering van het Zuiderzeeproject.

Niet eerder is zo’n omvangrijk archief met persoonsdossiers van een uitvoeringsdienst bewaard gebleven. Meestal werden ze om reden van privacy vernietigd. Zo zijn bijvoorbeeld de dossiers van de eerste pachters van de IJsselmeerpolders allemaal vernietigd waarmee een belangrijke onderzoeksbron voorgoed verloren is gegaan. Het archief van de Zuiderzeesteunwet is bewaard gebleven omdat de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders het archief vanaf eind jaren zeventig als onderzoeksarchief in bruikleen hield. Bij de fusie van Nieuw Land is besloten het archief vanwege de inmiddels onderkende grote waarde voor historisch onderzoek ‘voor de eeuwigheid’ te bewaren en over te brengen naar Nieuw Land, waarmee bewaring gewaarborgd is.

Conservering, digitalisering en een verbeterde toegang openen het archief voor onderzoek op grotere schaal. Metamorfoze maakt de digitalisering van veertig meter van het archief mogelijk!

Alle rechten voorbehouden

Media