Schaalvergroting of schaalverkleining?

Ronald Plasterk, van 2012 tot 2017 namens de PvdA minister van Binnenlandse Zaken, pleitte voor een fusie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland. Zijn partijgenoot Herman Linzel, woonachtig te Almere, twijfelt aan het nut van zo´n "superprovincie". Schaalverkleining is misschien wel beter dan schaalvergroting:

Beatrix zet provincie Flevoland op de kaart

Samen met Commissaris van de Koningin Han Lammers zet koningin Beatrix de nieuwe provincie Flevoland op de kaart, 9 januari 1986.

Alle rechten voorbehouden

Als je nu kijkt naar het rapport van de Wiardi Beckman Stichting, Van Waarde; hierin staat juist dat we minder aandacht moeten hebben voor de financieel-economische invalshoek en dat efficiency-denken. Er zijn meerdere waarden die misschien wel belangrijker zijn. De affectieve waarden zouden we als PvdA meer moeten benadrukken. Eén van die waarden is dus binding. Binding heb je onder andere met een bepaald gebied. Als je van drie provincies een landsdeel van wilt maken: ik heb geen binding met Wijk bij Duurstede of Den Helder. In Provinciale Staten van Noord-Holland is voortdurend gedoe over het gebrek aan aandacht voor de Kop van Noord-Holland of het Gooi en omstreken. In Provinciale Staten van Noord-Holland lijkt het er vaak op dat alle aandacht vooral gericht is op de regio rondom het Noordzeekanaal. Het zou misschien veel beter zijn dat je daarvan ook aparte regio’s maakt.

Als je kijkt naar de ontwikkelingen in Amsterdam, dan hebben de stadsdelen ertoe geleid dat West nu booming is, en dat Noord booming is. Dat komt doordat er mensen zijn die zich ingezet hebben voor dat stadsdeel. Hetzelfde geldt voor de Bijlmer. Er was bestuurlijke aandacht voor omdat er mensen waren die zich verantwoordelijk voelden voor West, Noord en de Bijlmer. Dat heeft met zich mee gebracht dat de Amsterdamse aandacht niet alleen op de Zuidas werd gericht. [...] Mijn indruk is dat juist doordat er stadsdelen werden geconstrueerd Amsterdam Noord en West veel beter op de kaart zijn gezet en dat er goed is nagedacht over de vraag hoe kon worden voorkomen dat het verder zou verpauperen. [...]

Als het over die landsdelendiscussie gaat: ik heb in de Randstad-Statencommissie Ruimtelijke Ordening gezeten. Het was een periode waarin de ruimtelijke ordening in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, en Flevoland in de bestuurlijke handen lag van PvdA-gedeputeerden. Toen zijn er goede plannen gemaakt over hoe je met elkaar zou kunnen samenwerken. Ik heb met de fractievoorzitters van de PvdA uit de vier provincies rond de tafel gezeten om gezamenlijk een brief naar Kok en Alders te sturen. In die brief gaven wij aan hoe in onze ogen in Randstad-verband met ruimtelijke ordening zou moeten worden omgegaan. Dat kan heel goed als er een goede samenwerking is. Vervolgens komt er een andere coalitie. Bij Pronk had je nog het Deltametropool-denken. Dan komt mw. Dekker en wordt dat allemaal weer van tafel geveegd en moesten de gemeenten gaan bepalen wat er moest gebeuren. Die prioriteit die - om electorale redenen misschien - aan gemeenten werd gegeven, heeft met zich mee gebracht dat die hele samenhang weer verdween.

Bron: Batavialand te Lelystad, Project Genootschap Flevo, Interview met Herman Linzel, 12 maart 2013.

Alle rechten voorbehouden