Willem Jaarsma

Waterschrijver

Dijk Friesland

Deze foto uit het begin van de 20e eeuw geeft een beeld van de onderhoudswerkzaamheden aan dijk en paalwerk in het noordwesten van Friesland (bron: 'Frisia illustrata. 14 Tien eeuwen Friesland, de Friezen en hun land en water'. G. Elzinga, P. Karstkarel en D. van der Maarel, red. en samenst. (Zwolle 1984) 328.

Jaarsma, Willem (Gorredijk 25 jan. 1879 - Assen 10 mrt. 1957), archivaris. Begon als jong ambtenaar bij de Provinciale en Bumabibliotheek te Leeuwarden en werkte daarna vele jaren bij de provinciale griffie, belast met de afdeling archief en bibliotheek. Schreef De Friesche zeeweringen van 1825 tot 1925; honderd jaren uit de geschiedenis van de zeedefensie in de provincie Friesland (1933). Ref.: EF.

Alle rechten voorbehouden