Jacob Jetzes Kalma

Waterschrijver

Kerk Hogebeintum

Kerkje op de terp van Hogebeintum (foto Bart Schultz; Erfgoedpark Batavialand, collectie Bart Schultz).

Alle rechten voorbehouden

Kalma, Jacob Jetzes (Hantumhuizen 17 mei 1907 – Leeuwarden 23 mei 1991), predikant, cultuurhistoricus. Was, na zijn studie theologie in Leiden, predikant te Sint Jacobiparochie, Zandvoort, Hogebeintum, Waaxens, Warga en Lekkum. Redigeerde enkele regionale tijdschriften en was bestuurslid van de Fryske Akademy en het Fries Genootschap. Publiceerde over de Friese geschiedenis, cultuur en toponymie en schreef biografieën en bibliografieën waaronder het Repertorium Frieslands verleden (1955). Ref.: Ph. H. Breuker Jacob Jetzes Kalma (1955), EF, WID5-6, WWN63.

Alle rechten voorbehouden