Waterschrijvers M-N

Hieronder vindt u de lemma's M-N van een biografisch woordenboek van Nederlandse auteurs die hebben geschreven over waterwerken, inpoldering en waterbeheer. Het biografisch woordenboek is samengesteld door ing. J.D. van der Tuin.

Alle afbeeldingen zijn afkomstig van J.D. van der Tuin, tenzij anders vermeld. 

Afkortingen gebruikt in de lijst van waterschrijvers

 

ARA Algemeen Rijksarchief
CdK Commissaris der Koningin
DG Directeur-Generaal
DHV Dwars, Heederik en Verhey
DWW Directie Waterhuishouding en Waterbeweging
EK Eerste Kamer
GD Geologische Dienst
GR Gemeenteraad
GS Gedeputeerde Staten
GU Gemeenteuniversiteit van Amsterdam
GW Gemeentewerken
HBM Hollandsche Beton Maatschappij
HID Hoofdingenieur-Directeur
HIG Hoofdinspecteur-Generaal
HTS Hogere Technische School
IAHS Int. Association for Hydrological Sciences
IG Inspecteur-Generaal
IHE Int. Inst. for Hydraulic and Environmental Engineering
KA Koninklijke Academie (te Delft: 1842-1864)
KB Koninklijke Bibliotheek
KIM Koninklijk Instituut voor de Marine (1829-1854 Medemblik, verv. Den Helder)
KIVI Koninklijk Instituut van Ingenieurs
KMA Koninklijke Militaire Academie (te Breda sinds 1829)
KNAG Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
KUN Katholieke Universiteit Nijmegen (sinds 1923)
KvK Kamer van Koophandel
LHS Landbouwhogeschool (te Wageningen sinds 1917)
MA Militaire Academie
MO Middelbaar Onderwijs
MTS Middelbare Technische School
MUZ Maatschappij tot Uitvoering der Zuiderzeewerken
MVW Ministerie van (Verkeer en) Waterstaat
n nummer(s)
NIOZ Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Zee, (Kon. sinds 2007)
NOI Nederlands Oost-Indië
OW Openbare Werken
PPD Provinciale Planologische Dienst
PS Polytechnische School (te Delft: 1864-1905); Provinciale Staten
PWN Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland
PWS Provinciale Waterstaat
RA Rijksarchief
RHBS Rijks Hogere Burger School
RID Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening
RIJP Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (1963-1989)
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
RU Rijksuniversiteit
RWS Rijkswaterstaat
STOWA Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
TH Technische Hogeschool (te Delft: 1905-1985)
TK Tweede Kamer
TU Technische Universiteit (te Delft sinds 1986)
UvA Universiteit van Amsterdam (tot 1971: Gemeentelijke Universiteit)
VORG Vereniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis
VU Vrije Universiteit (te Amsterdam sinds 1880)
VW Verkeer en Waterstaat
WL Waterloopkundig Laboratorium
WMO World Meteorological Organization
ZZW Zuiderzeewerken