Herman Arend Ferguson

Waterschrijver

184.Ferguson

Ferguson, Herman Arend * (Voorburg 25 feb. 1911 - Voorburg 10 april 1997), ingenieur. Was, na in 1938 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, tot 1976 in dienst van Rijkswaterstaat. Begon bij de studiedienst van de Directie Benedenrivieren, in 1945-1946 bij de Dienst Droogmaking Walcheren; figureerde als "Rafelding" in Het verjaagde water (1947) van A. den Doolaard. Werkte daarna als hoofd van de studiedienst te Vlissingen en na de Februariramp van 1953 bij de Dienst Dijkherstel Zeeland. Van 1956 tot 1960 was hij hoofd van de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst, daarna van het arrondis­se­ment Rotterdamse Waterweg. Was van 1962 tot 1969 Hoofdingenieur-Directeur in de directie Benedenrivie­ren en van 1969 tot 1976 van de Deltadienst. Schreef o.m. Herstellings- en verbeterings­wer­ken na de ramp van 1 februari 1953 (1954), De verbetering van de toegang uit zee naar de Nieuwe Waterweg (1967), Delta-visie; een terugblik op veertig jaar natte waterbouw in Zuidwest Nederland (1988), Dialoog met de Noordzee (over het ontstaan van de Neder­landse Delta en de invloed van de mens daarop; 1991) en Benedenrivieren in de jaren zestig; persoonlijke herinneringen van een hoofdingenieur-directeur (1995). Voor zijn wetenschappelijke onderbouwing van het Deltaplan ontving hij in 1987 een eredocto­raat van de TU te Delft. Zie ook: J.Th. Thijsse. Ref.: BDD, De Delta, een Alma Mater? (1976), Dertien maal Delta (1981), WWN1.

Alle rechten voorbehouden