Anton Albert Beekman

Waterschrijver

024.Beekman

Beekman, Anton Albert * (Amsterdam 5 jan. 1854 - Den Haag 23 mei 1947), genie-officier, leraar, historisch-geograaf. Werkte, na in 1873 te zijn afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda, als genie-officier bij de aanleg van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Nam in 1879 ontslag en werd leraar te Zutphen, aanvankelijk in de wiskunde, later in de aardrijkskunde. Schreef een aantal schetsen en novellen. Werd met Nederland als polderland (1884, herzien in 1914 en 1932) de grondlegger van de historische geografie in Nederland en heeft daarmee in belangrijke mate bijgedragen aan het huidige inzicht in de waterstaatkundige ontwikkeling van ons land. Was een warm voorstander van afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. Met Roelof Schuiling kreeg hij grote bekendheid door zijn schoolatlas. Van zijn vele publicaties noemen we: De strijd om het bestaan; geschiedenis en tegenwoordige staat van de lage gronden van Nederland (1887), Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland vóór 1795 (2 dln.; 1905-1907), Polders en droogmake­rijen (2 dln.; 1909-1912), Onze waterkeeringen (1911), zijn levenswerk: Geschiedkundige atlas van Nederland (met Petrus Johannes Blok e.a.; 40 dln., 1913-1938), De afsluiting en droogma­king der Zuiderzee (1917), Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland (1936) en zijn laatste werk De wateren van Nederland (postume uitgave; 1948). Beekman was bestuurs­lid van het KNAG, sinds 1923 erelid, daarnaast redacteur van het TKNAG. Zie ook: Laurent Philippe Charles van den Bergh. Ref.: AWN3, BWN3, HJ, SGN, TKNAG 1947 p409, WG, WP7, WVG, ZJI.

Alle rechten voorbehouden